Ai nevoie de un avocat?
         "A trai inseamna a lupta" - Seneca

More Website Templates at TemplateMonster.com!

Va oferim cateva dintre cele mai uzuale modele de contract si cereri


CONTRACT DE INCHIRIERE
PARTI
Contract de inchiriere

Intre subsemnatii:
________________________

________________________, cetatean român, domiciliat in ________________________, posesor al BI/CI ___________, in calitate de LOCATOR, si

________________________ domiciliat in ________________________ , in calitate de CHIRIAS (sau LOCATAR),

a intervenit prezentul contract de inchiriere in urmatoarele conditii :
OBIECTUL
Contractului de inchiriere

Locatorul asigura chiriasului folosinta bunului ____________________ situat în ________________

Locatorul este titular al dreptului de proprietate asupra bunului închiriat în baza actului ______________ încheiat la data de ________________.

Bunul închiriat este compus din _______________, conform anexei la contract.

Bunul închiriat nu este grevat de sarcini/este grevat de urmatoarele sarcini _______________________.

Locatorul preda chriasului bunul închiriat la data de___________________.
Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna în procesul-verbal de primire care va fi încheiat de partile contractante la data predarii.

Locatorul preda chiriasului bunul închiriat în stare de folosinta având caracteristicile prevazute în anexa la contract.

Bunul închiriat este dat în folosinta locatarului pentru (destinatia) ___________________.

Locatarul va putea sa subânchirieze bunul care face obiectul acestui contract, caz în care obligatiile asumate în înscris exista în continuare fata de locator.
PRETUL SI MODALITATI DE PLATA
Contract de inchiriere

Pretul închirierii/chiria este de ________________ (echivalentul în lei al sumei de __________ USD / EURO la cursul B.N.R.).

Chiriasul va plati chiria începând cu data de __________________.

Chiria va fi platita de chirias lunar, cel mai târziu pâna în ultima zi a lunii pentru care se face plata.

Plata chiriei se va face prin ordin de plata prin conturile:
-- contul locatorului numarul _________________ deschis la Banca __________.
-- contul chiriasului numarul__________________deschis la Banca___________.

În cazul în care chiriasul nu plateste la termenul scadent, va suporta penalitati de întârziere de _________ % pe zi, calculate la suma datorata.
PERIOADA
Contract de inchiriere

Prezentul contract se incheie pe o perioada de ______________ ani, incepand cu data autentificarii.

Eu,______________, declar ca primesc spre inchiriere de la ______________, bunul descris mai sus in scopul si in conditiile aratate.

Imprumutul se face in conditiile prevazute de art.1560 si urmatoarele din Codul Civil.

Prezentul contract de închiriere va putea fi prelungit prin acordul ambelor parti contractante, încheindu-se în acest scop un act aditional
OBLIGATII LOCATOR
Contract de inchiriere

Locatorul va preda chiriasului bunul închiriat, precum si toate accesoriile acestuia prevazute în anexa la locul situat în _________________.

Locatorul va preda chiriasului bunul închiriat si toate accesoriile acestuia în conditiile de calitate prevazute în anexa . Locatorul cu ocazia predarii va încheia proces-verbal de primire-predare datat, semnat si stampilat de ambele parti contractante.

Pe toata durata închirierii locatorul se obliga sa efectueze reparatiile capitale si necesare pe cheltuialasa pentru a asigura functionalitatea bunului închiriat conform destinatiei. Prin reparatii capitale si necesare, partile înteleg: ________________________.

Locatorul va efectua pe cheltuiala sa si reparatiile determinante de vreun caz de forta majora.

Locatarul va înlocui partial sau total accesoriile bunului închiriat, pe cheltuiala sa, atunci când înlocuirea acestora nu este determinata de culpa chiriasului.

Locatorul nu va stânjeni pe chirias în exercitare dreptului de folosinta asupra bunului închiriat si nici nu va face acte prin care ar putea micsora folosinta acestuia.

Locatorul, pe durata prezentului contract, nu va executa modificari, schombari ale structurii bunului închiriat de natura sa tulbure folosinta acestuia de catre chirias sau care ar determina o schimbare a destinatiei bunului închiriat.

Locatorul va garanta pe chirias de viciile ascunse ale bunului închiriat care nu au putut fi cunoscute de chirias în momentul încheierii contractului si care fac imposibila folosinta partiala sau totala a bunului închiriat.

Pe toata durata contractului, locatorul îl va garanta pe chirias contra pierderii totale sau partiale a bunului închiriat precum si contra oricarei tulburari de drept.

Locatorul va plati pe întreaga durata a contractului de închiriere impozitele si taxele privind bunul închiriat.

Locatorul va putea sa controleze periodic, respecziv la data de _________ a fiecarei luni, bunul închiriat si daca acesta este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. Acest control se va exercita fara a stânjeni folosinta bunului de catre chirias.

Locatorul nu va putea sa închirieze bunul care face obiectul prezentului contract vreunui tert.
OBLIGATII LOCATAR / CHIRIAS
Contract de inchiriere

Chiriasul se obliga, ca pe toata durata închirierii, sa pastreze în bune conditii bunul închiriat, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze.

Chiriasul va asigura paza bunului închiriat.

Chiriasul va folosi bunul închiriat numai potrivit destinatiei sale prevazute in contract.

Chiriasul se obliga sa plateasca locatorului chiria la termenul scadent convenit în contract.

Pe toata durata închirierii chiriasul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitatile consumate pentru folosinta bunului închiriat respectiv __________________.

Chiriasu va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de întretinere si reparatii normale ale bunului închiriat pentru a-l mentine în starea în care l-a primit la momentul încheierii contractului. Prin reparatii normale, partile înteleg: _______________________

Chiriasul va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de reparatii capitale ale bunului închiriat numai daca sunt determinate de culpa sa.

Chiriasul va raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunului închiriat care s-ar datora cuplei sale.

Chiriasului îi va permite locatorului sa controleze modul cum este folosit bunul închiriat si starea acestuia la termenul stabilit în contract.

Chiriasul îl va înstiinta imediat pe locator despre orice actiune a unei terte persoane care îi tulbura folosinta.

Chiriasul nu va face modificari bunului închiriat decât cu acordul scris al locatorului.

Chiriasul, la expirarea acestui contract, va restitui locatorului bunul închiriat împreuna cu toate accesoriile acestuia, în aceeasi stare în care le-a primit conform anexei .
RASPUNDERI
Contract de inchiriere

Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute în acest contract, partea în culpa datoreaza celeilalte parti daune.

Pentru neândeplinirea de catre locator a obligatiilor care îi revin în baza prezentului contract, chiriasul va putea fie sa plateasca locatorului chiria diminuata proportional cu prejudiciul care i s-a produs, fie sa desfiinteze contractul, situatie în care locatorul îi va plati daune în masura în care i-a prosud un prejudiciu.

Daca chiriasul nu îsi îndeplineste obligatiile pe care si le-a asumat în contract, va plati locatorului daune corespunzatoare prejudiciului produs.

Contractul se va desfiinta si chiriasul va plati daunele corespunzatoare daca prejudiciul pe care l-a produs locatorului este atât de grav încât continuarea contractului nu se mai justifica.
LITIGII
Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de instantele de judecata competente.

Procesat la ________________________ în ________________________ exemplare, din care ________________________ s-au eliberat partilor.

Locator ________________________ ,

Locatar ________________________


CONTRACT DE IMPRUMUT

PARTI
Intre subsemnatii:

_________________, domiciliat in _____________________, in calitate de imprumutator si

________________, domiciliat în ____________________, in calitate de imprumutat, a intervenit prezentul contract de imprumut in urmatoarele conditii:
Eu, _______________, dau cu titlu de imprumut astazi, data semnarii actului, lui __________ suma de ________EUR(_________), echivalentul sumei de __________ lei (_______________) la cursul de __________ / EUR, cu obligatia acestuia de a-mi restitui suma in aceeasi moneda la data de ______________.

Subsemnatul,______________, declar ca am primit cu titlul de imprumut de la _____________ suma ___________, echivalentul sumei de _____________lei (____________________), astazi data semnarii actului si ma oblig sa restitui suma in conditiile stabilite de imprumutator.

Imprumutul se face in conditiile art.1576 Cod Civil si urm. fara dobanda.
In cazul in care termenul de restituire nu este respectat, imprumutatul este pus de drept in intarziere, fara vreo alta formalitate sau curgerea vreunui termen, prezentul contract constituind titlu executoriu.
Taxele ocazionate de perfectarea actului cad in sarcina imprumutatului.

Redactat si procesat de ______________ in trei exemplare, din care doua exemplare s-au eliberat partilor.


IMPRUMUTATOR__________________________-


IMPRUMUTAT______________________________.
 

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE NR. ____ / ____________

 

Incheiat intre: S.C. XXXXX, cu sediul in……………….. str. …………………, nr…….. tel./fax …………….. CF……………………………………RC………………cont nr………………deschis la Banca …………….., denumita în prezentul contract VANZATOR şi S.C.xxxx cu sediul in ……………….. str.  …………………, nr. …….. tel./fax …………….. CF …………………………………… RC ……………… cont nr. ……………… deschis la Banca …………….., denumita în prezentul contract CUMPARATOR.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI .

1. 1.Obiectul contractului este vânzarea-cumpărarea de …………………………………………

1.2. Părţile contractante sunt de acord ca VÂNZATORUL sa vândă şi CUMPARATORUL sa cumpere produsele xxxxxxxxxxxxx conform celor specificate în ANEXA nr.1, la preturile, cantităţile, condiţiile de livrare şi de plata convenite prin prezentul contract.

1.3.Preturile din ANEXA nr. 1 sunt exprimate în EURO, iar plata se face în lei la cursul de referinţa al BNR din data emiterii facturii. La aceste preturi se aplica TVA.

1.4. Marfa care face obiectul prezentului contract rămâne proprietatea VÂNZATORULUI până la achitarea ei integrală de către CUMPĂRATOR.

2. CONDITII DE LIVRARE

2.1.Marfa se livrează în următoarele condiţii xxxxxxxxxxxxx

2.2.Termenul de livrare este de xxxxxx zile calendaristice de la data achitării avansului prevăzut la pct.4.1.

3. VALOAREA CONTRACTULUI

3.1.Valoarea totală a contractului este de _____________ EURO, fără TVA, preţ ferm.

4. CONDITII DE PLATA

4.1. CUMPARATORUL va achita în contul VANZATORULUI prin OrdÎn de Plata sau Fila CEC un avans de _________ EURO, fără TVA, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

4.2. Diferenţa de _________ EURO, fără TVA, va fi achitata de CUMPARATOR la data livrării mărfii cu Fila CEC sau OrdÎn de Plata vizat de banca.

4.3. Toate plăţile vor fi efectuate de CUMPARATOR în lei, la cursul zilei.

4.4. VANZATORUL şi CUMPARATORUL sunt de acord cu facturarea separata a eventualelor diferente de curs valutar în plus sau minus de la data emiterii facturii şi pana la data efectuării plătii.

4.5. Daca CUMPARATORUL renunţa la contract din motive imputabile lui, atunci el va renunţa la marfa care face obiectul prezentului contract şi la suma achitata VANZATORULUI. 5.OBLIGATIILE VANZATORULUI

5.1. Să anunţe CUMPARATORUL cu cel puţÎn 3 zile lucrătoare înainte de sosirea mărfii.

5.2. Să asigure CUMPARATORULUI livrarea mărfii conform specificaţiei din ANEXA nr.1.

5.3.Să asigure la cererea CUMPĂRĂTORULUI transportul produselor, pentru suma de ________ EURO, fără TVA.

5.4.Să certifice şi să asigure pentru produsele vândute (CUMPARATORULUI)  termenul de valabilitate  de ………zile/luni de la data fabricării, dar nu mai mult de ……………. de la data livrării.

5.5.Să furnizeze  CUMPARATORULUI următoarele documente de certificare a calităţii produselor livrate :BuletÎn de analiză/certificat de caltate şi/sau specificaţia tehnică pentru produsul/produsele livrate (după cauz ).

6. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

6.1. Să achite VÂNZATORULUI contravaloarea mărfii în condiţiile prevăzute la pct.4.

6.2. SĂ asigure depozitarea, manipularea produselor în condiţiile prevăzute în specificaţia tehnică primita de la VÂNZATOR.

8. FORTA MAJORA

8.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invoca în condiţiile legii, cu cerinţa notificării scrise prealabil în termen de 7 zile de la apariţia cazului de forţa majora.

9.LITIGII

9.1. Eventualele litigii în derularea prezentului contract vor fi rezolvate pe cale amiabila.

În situaţia În care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus arbitrajului Camerei de Comerţ şi Industrie a României sau va fi soluţionat potrivit normelor de drept comun.

10. DISPOZITII FINALE

10.1. Modificarea termenilor prezentului contract de către ambele părţi este posibilă numai prin act adiţional.

10.2. ANEXA nr.1 face parte din prezentul contract de vânzare-cumpărare.

10.3. Contractul poate fi reziliat numai cu acordul scris al ambelor părţi.

10.4. Contractul intra în vigoare de la data semnării sale de către VANZATOR şi CUMPARATOR.

10.5. Prezentul contract s-a încheiat azi _____________ , în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, ambele cu valoare de original.

VÂNZATOR                                                       CUMPĂRĂTOR,

S.C. _____________________________  S.C. _____________________________

Director/Administrator _________________Director,/Administrator _______________________

Semnătura :                                                      Semnătura

Data semnării: ____________                 Data semnării: ____________  

 

 

ANEXA NR.1 LA CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE NR. _____ / ___________

1. SPECIFICATIA CONTRACTULUI • XXXXXXXXXXX

2.CANTITATEA • ___ buc/kg. ________________________

3.PRET UNITAR • ______________ EURO, fără TVA pentru _________________________. •

4.VALOAREA CONTRACTULUI • _______________ EURO, fără TVA.

5. Specificaţia tehnică  de produs :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

VANZATOR                                                       CUMPARATOR,

S.C. _____________________________  S.C. _____________________________

Director  __________________________ Director, _________________________

Data semnării: ____________                 Data semnării: ____________